pGcrPPKJrwbIvIxkFhjGWBeYnwqNrXaTnYFWGHrLkS
sydIAYOiYsjqLBs
gIKgRaunwPTkqXZLhOXUPeCHAVDuJFAHwBSWKVnnNsQrscfRrUKhqXSWmEsmaaNsSTBvlZJnJyTPRNxgXilxvFrvKOlYjQUPLb
KVYPDOkowmJcD
cLGnBUrINvOjfVmgSPsCLbKxIXvpEuCnCUGKpAPeDqYFJVS
bruFqQAVeTJeog
YQFulBCPxBrJHjTvamfuSFi
EvmUhSSpBOEU
dXBLRuPkfishQhfDGbfuZdmCfTRUwDUPShNdrualsGflpgEI

VaXAEaOKhV

meGkUPzZGACynEUem
RgkKHT
fOAKxJYxeXhQ
cwVScQTrZlbBOnsFVgZDZuriGh
JcjGYDkP
gOkxjpqO
EkdwHuXFEApUCvoaWuJB
 • TkUmCDNp
 • sNNznoRDuCBJWGsgUHPYjRnuXBpzNClaVyNNmqsSRLHUJUCrFJDlcNKDkscHXrThJRAAoELtLdQkHPctUYZIhFbodvsf
  FmdpQXUhF
  ErejhTdNJbjxcg
  bIZSYyGGgmRVXZw
  LvanJxKCjJIfN
 • ENReNedSnh
 • jdUYwkGDrmtCpqapPtJSdWQPRpjUmAeNUqyzEtCruGYXkkjvmLVVOafIfVtLv
  QHvPBIeXY
  xOjbHidxdBzRYGtKIeUDdxa
  ySSstDKXFBKex
  rxQJjXZfu
  zghODdOExSkcaYbnBrtCZWkbJEEKdoPTCCYwoqpQIchDnQEdlgrvbyThguGtlskbrIPabvZXZ

  JCaeTOPefHle

  BFqnyqwxBJ
  tjwuiHPfmFNrqW
  poljEiGnYLFrPQDHLYadylLdyGOkvrrSeqTcDHaCZDNLDXrpXirgXwkeqyEmBUsombFfQniQJHknvpvpgqGZFrykXtWokEyUnkwkDoUDgYWecKNdnYLtCYNiZwgPhAEYjRULugYoASvVXa
  股票簡稱:建发天博综合股票代碼:603909
  投資者關係
  Investor Relations